Letošní téma: Příroda domovem

Uzávěrka soutěže: 5. května 2024

Co dělá přírodu domovem? Jaké domovy příroda nabízí? Někteří si nedokáží představit svůj domov bez přírody, jiní ani nemohou žít jinde – pod kamenem, v jezírku, v korunách stromů.
Pojďme se společně podívat, jaká je naše krajina – náš domov. To kouzelné místo, které se mění vlivem přírody i vlivem člověka. Stačí si jen vybrat a začít tvořit nová výtvarná díla. 🌳🧑🏽‍🤝‍🧑🏻
Více k tématu v sekci Aktuálně.

Kategorie

U soutěžních kategorií jsou uvedeny možné umělecké kategorie.

MladšíPředškoláci
Volná výtvarná technika*

Žáci 1.až 3. třídy ZŠ
Fotografie
Volná výtvarná technika*

Žáci 4. až 6. třídy ZŠ
Fotografie
Volná výtvarná technika*
Literární dílo

StaršíŽáci 7. až 9. třídy ZŠ
Fotografie
Volná výtvarná technika*
Literární dílo
Video

Studenti středních škol a učilišť
Fotografie
Volná výtvarná technika*
Literární dílo
Video


Handicapovaní a žáci speciálních škol

(bez rozlišení věku soutěžících)

Fotografie
Volná výtvarná technika*
Literární dílo
Video


* Volná výtvarná technika se zachováním dvojrozměrnosti výsledného díla.

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěžní podmínky

 • Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus.
 • Soutěž je určena pro autory ve věku 4–19 let.
 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže max. 3 práce bez ohledu na soutěžní kategorii. Každá práce se musí odeslat formulářem zvlášť.
 • Nelze přihlásit práce z předchozích ročníků soutěže.
 • Soutěž je pro jednotlivce – soutěžící se může přihlásit za školu, i sám za sebe.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické snímky s neetickým či urážlivým obsahem nebo obsahem porušujícím práva třetích osob.
 • Do soutěže nelze přihlašovat práce a fotografie profesionálních autorů, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo takovéto práce vyřadit.
 • Zaslané práce se nevracejí a materiál přechází do vlastnictvím Hnutí Brontosaurus.
 • Zasláním práce do soutěže udělujete souhlas ke zveřejnění, vystavení díla a jeho sdělování veřejnosti, pořízení a rozšiřování jeho kopií.
 • Práce budou hodnoceny z hlediska tematické i umělecké originality, vyjádření tématu i technického provedení práce.

📷 Fotografie

 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že fotografii/fotografie pořídil osobně a že osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním a užíváním snímků dle podmínek soutěže.
 • Fotografie od malých dětí – pomoc rodičů je přípustná jen v nejmenší možné míře.

🎨 Výtvarné dílo

 • Výtvarná díla přijímáme jen jako originály, zaslané poštou.
 • Nejmenší možný rozměr díla je formát A4, největší A0.
 • Volná výtvarná technika se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla.
 • Upozorňujeme, že trojrozměrné práce nemohou být přijaty do soutěže.

📄 Literární dílo

 • Účastník si může vybrat, jaký literární útvar zvolí. Může se jednat o povídku, pohádku, charakteristiku, líčení apod.
 • Rozsah díla je omezen na 5 stránek, vyzýváme ke psaní spíše kratších děl.
 • Hodnotí se, nakolik dané dílo splnilo téma, jeho originalita (vlastní přínos) a celkový dojem.

📽️ Video

 • Délka videa je omezena na 2 minuty.
 • Velikost souboru je omezena na 250 MB.
 • Pokud bude v pozadí videa hudba, musí se jednat o nahrávku, kterou může Hnutí Brontosaurus bez omezení a bezúplatně užívat v rozsahu dle podmínek této soutěže, aniž by došlo k porušení práv třetí osoby.
 • Každý účastník zasláním videa zároveň prohlašuje, že osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním a užíváním snímků dle podmínek soutěže.

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou oznámeny výhercům emailem a zveřejněny na webu a sociálních sítích vyhlašovatele v červnu 2024. Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne na festivalu dobrovolnictví DORT, pořádaném Hnutím Brontosaurus v termínu 12. – 15. září 2024 v Telči. Den i čas bude upřesněn. Při vyhlášení výsledků proběhne i výstava vítězných prací. Při neúčasti na vyhlášení budou ceny zaslány výherci poštou.

Hodnocení prací

Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena. Hodnotící komise bude složená ze zástupců vyhlašovatele a přizvaných odborníků. V každé umělecké a věkové kategorii budou vybrány tři nejlepší práce. Komise hodnotí nápad, originalitu díla, kvalitu provedení a zvládnutí techniky. Výherci obdrží pozvání na slavnostní vyhlášení, kde budou předány zajímavé a hodnotné ceny odpovídající věkové kategorii.

Prezentace

Vítězné práce budou publikovány v galerii na webu Hnutí Brontosaurus a na dalších stránkách spadajících pod Hnutí Brontosaurus, na facebookové stránce Hnutí Brontosaurus a přidružených facebookových stránkách, na výstavách a při dalších příležitostech. Hnutí Brontosaurus bude uvádět jména autorů při vystavování díla na výstavě, v ostatních případech jméno uvádět nemusí.