Pravidla a podmínky soutěže

Uzávěrka soutěže: xx xx 2021

Soutěžní podmínky

 • Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus.
 • Soutěž je určena pro autory ve věku 4 – 26 let.
 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické snímky s neetickým či urážlivým obsahem.
 • Zaslané práce se nevracejí.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže max. 3 práce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit a vystavit zaslané práce (za dodržení autorských práv).
 • Poštou zasílané práce musí být čitelně označeny:
  • jménem a příjmením autora,
  • kontaktním emailem, adresou bydliště, popřípadě školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy), soutěžní kategorií a názvem práce.
  • Můžete si stáhnout štítek k označení: Označení dílka
 • Do soutěže nelze přihlašovat práce a fotografie profesionálních autorů, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo takovéto práce vyřadit.
 • Nelze přihlásit práce z předchozích ročníků soutěže.
 • Práce budou hodnoceny z hlediska tématické i umělecké originality, vyjádření tématu i technického provedení práce.

Fotografie

 • Fotografii s uvedeným názvem práce lze do soutěže přihlásit zveřejněním na facebooku s označením #mameradiprirodu a @hnutibrontosaurus. Zbylé údaje (jméno, příjmení, věk, soutěžní kategorie,  název díla) k identifikaci autora je nezbytné zaslat e-mailem (mrp@brontosaurus.cz) nebo zprávou na Facebooku (https://www.facebook.com/Mameradiprirodu). 
 • Fotografie je také možné do soutěže přihlásit zasláním na e-mail mrp@brontosaurus.cz. E-mail musí taktéž obsahovat jméno, příjmení, věk autora, soutěžní kategorii a název práce.
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že: fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže.

Výtvarné dílo

 • Nejmenší možný rozměr díla je formát A4, největší A0.
 • Volná výtvarná technika se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla. 

Literární dílo

 • Účastník si může vybrat, zda napíše povídku nebo pohádku.
 • Hodnotí se, nakolik dané dílo splnilo téma, jeho originalita (vlastní přínos) a celkový dojem.

Ekofór

 • Ekofór je soutěž kreslených, vyfotografovaných (fotomontáž, koláž) vtipů s ekologickou tématikou.
 •  Můžete využít svoji kreativitu a vybrat si vlastní styl provedení, hodnotí se zejména nápad a originalita nápadu.

Zasláním díla/děl do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými podmínkami a s tím, že Hnutí Brontosaurus je oprávněno práce  využít pro nekomerční vystavení a publikování.


Adresa pro zasílání prací

Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
Brno
602 00

popř. na e-mail:  mrp@brontosaurus.cz
nebo přes Facebook

Podrobnější informace najdete v „Jak se zapojit

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou oznámeny výhercům a zveřejněny na webu a sociálních sítích vyhlašovatele do 8. ledna 2021. Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne 16. ledna 2021 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.  Při vyhlášení výsledků proběhne i výstava vítězných prací.

Hodnocení prací

Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena. Hodnotící komise bude složená ze zástupců vyhlašovatele a přizvaných odborníků. V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší práce.

Komise hodnotí nápad, originalitu díla, kvalitu provedení a zvládnutí techniky.

 Ceny 

Oceněna budou první tři místa v každé kategorii. Výherci obdrží pozvání na slavnostní vyhlášení, kde budou předány zajímavé a hodnotné ceny odpovídající věkové kategorii.

Prezentace

Vítězné práce budou publikovány v galerii na webu Hnutí Brontosaurus a na dalších stránkách spadajících pod Hnutí Brontosaurus, na facebookové stránce Hnutí Brontosaurus a přidružených facebookových stránkách, na výstavách a při dalších příležitostech.